วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์ รณรงค์ดำเนินโครงการผ่าตัด  ทำหมัน สุนัขแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดสมเด็จฯ ตำบลคอหงส์ อำเภอคอหงส์ จังหวัดสงขลา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง ให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมการระบาดของโรค ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง ณ จุดเกิดโรค หมู่ที่ 4 (ชุมชนวัดเกาะ) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเพื่อการขยายผล ตามโครงการธนาคารโคกระบือ ณ. ตำบลทุ่งตำเสา และ ต.ฉลุง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ได้ออกติดตามความเคลื่อนไหว การดำเนินงานตามโครงการศูนย์ ศพก.(เครือข่าย ปี61กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง) ของนายชัยโรจน์  โสบุญ หมู่ที่7 ต.ทุ่งตำเสา เพื่อประกอบการพิจารณาในการสนับสนุนงบประมาณและปัจจัยการผลิต ต่อไป

วันที่ 19 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ด่านกักกันสัตว์สงขลา และเทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดกิจกรรมผ่าตัด ตอน ทำหมัน สุนัขจรจัด ในวัดและสถานศีกษา ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ทั้งนี้เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและลดความเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขจรจัด