วันที่ 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ได้ออกทำสัญญายืมโค ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ พร้อมมอบโคที่ได้ขยายผลจำนวน 12 ราย