วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมประชุมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งตำเสา อาสาปศุสัตว์และประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และสมาชิก ในโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ติดตามความก้าวหน้า พร้อมมอบใบสำคัญมอบกรรมสิทธิ์โค กระบือ ให้แก่สมาชิกกลุ่มฯ ที่ได้ขยายผลลูกตัวแรก ให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกรายใหม่ จำนวน 34 ราย โค 38 ตัว โดยที่ให้สมาชิกใหม่นำไปเลี้ยงเพื่อผลิตลูกและสร้างรายได้ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

 

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับอำเภอหาดใหญ่และหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ด้านปศุสัตว์ได้ติดตามการเลี้ยงไก่ไข่ ของ โรงเรียนบ้านวังหรัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผลการดำเนินงานในทุกกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบใบประกาศรับรองสถานที่จำหน่ายไข่ไก่และเนื้อสัตว์ ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคให้กับร้านเบทาโกรช็อป ทั้ง 3 สาขา ของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ประมงอำเภอหาดใหญ่ เกษตรอำเภอหาดใหญ่ พัฒนาที่ดิน ร่วมมอบปัยจัยการผลิตให้กับเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2562 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมส่งมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลา ถังหมักปุ๋ยชีวภาพพร้อมวัสดุ เมล็ดพันธุ์พืช เกษตรจำนวน 35 ราย

 

 

วันที่ 29 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อโรคในโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคหวัดนก ครั้งที่ 3 ปี 2562 สนามไก่ชน ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อย ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา