วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมประชุมติดตาม ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2563