วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ติดตามการเลี้ยงสัตว์ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) เกษตรกร ม.7 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรแบบครบวงจร กลุ่มเกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถมาศึกษาดูงานได้ มีความหลากหลายในสาขาอาชีพ ส่วนด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงหมูหลุมและสัตว์ปีก เช่น เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ ไก่ ไก่งวง โดยได้รับประโยชน์มากมาย ช่วยลดต้นทุนการผลิต พลิกชีวิตให้แก่เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้