วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มผู้เลี้ยงโคโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อขยายผลให้รายอื่นนำไปเลี้ยงเพื่อผลิตลูก ในพื้นที่ ต.ทุ่งตำเสา และต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อม