วันที่2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ให้บริการผสมเทียมและช่วยทำคลอดโคของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาโคเนื้อลูกผสม