วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ หารือร่วมกับ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลน้ำน้อย โดยมีกิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 พร้อมดำเนินการต่อไป