วันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ เก็บตัวอย่างโดยวิธีเจาะเลือดแพะ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคแท้งติดต่อในแพะ ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เกษตรกร 1 ราย ซึ่งโรคนี้สามารถติดต่อกับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและสัตว์เลี้ยงได้