วันที่ 15 มกราคม 2564 ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมทีมงาน ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาติดตามโค โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลฉลุง และตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมตีตราสัญลักษณ์โคโครงการที่ขยายผลให้เกษตรรายอื่นต่อไป