วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ซักซ้อมเตรียมความพร้อมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาด้านปศุสัตว์ ปี 2563 เพื่อนำเสนอข้อมูลให้แก่คณะกรรมการระดับกรม พิจารณาคัดเลือกในระดับชาติ ณ ฟาร์มไก่ไข่พรรัตภูมิ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ติดตามตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำสวนยาง มาทำแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงโค โดยใช้พันธุ์รูซี่  ของเกษตรกรหมู่ที่ 14  ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีพื้นที่ 15 ไร่ ให้ผลผลิตดี ทั้งนี้มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ เปลี่ยนจากทำสวนยางมาปลูกหญ้าเลี้ยงโค ที่มีความต้องการหญ้าสด หญ้าหมัก เพิ่มมากขึ้น

 

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลท่าชะมวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง  หมู่ที่ 5 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อาสาปศุสัตว์เข้าร่วมอบรม 57 คน

 

 

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา สำนักงานประมงอำเภอรัตภูมิ ด่านตรวจสัตว์ทางน้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่ บูรณาการตรวจร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จำนวน 5 ร้าน ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

 

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับ เทศบาลตำบลคูหาใต้ และอาสาปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลคูหาใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน