วันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ติดตามงานโครงการ ธกค.โคนมอำเภอรัตภูมิ ดำเนินการ  เข้าทำประวัติ ผท.1 ลูกโคนมเกิดใหม่ของโครงการฯ และตรวจท้องแม่โคนม จำนวน 6 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 6 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 286 ตัว ในพี้นที่ ม.6 ต. คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา พร้อมกันนี้ได้สอบสวนโรค ประชาสัมพันธ์  เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ 

 


วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทำลาย ป้องกันเชื้อโรคและสัตว์พาหะ ในพื้นที่คอกม้า จำนวน 2 คอก พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวังโรคระบาด การจัดทำสมุดประจำตัวม้า ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 14 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา แนะนำส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ปลูกหญ้า การสำรองอาหารสัตว์ การเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย   ความก้าวหน้าในการดำเนินงานกลุ่ม เพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรแปลงใหญ่

 


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับกลุ่มคนรักสุนัข จังหวัดสงขลา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และลดพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  ณ เขาคูหา ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัดสงขลา สัตว์เข้ารับบริการทั้งหมด 37 ตัว เป็นสุนัข 21 ตัว เพศเมีย 18 ตัว เพศผู้ 13 ตัว เป็นแมว 6