วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายบุญเกียรติรักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายขบวน อินทรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โครงการ ธคก. ณ ฟาร์มโคนม ออลซีซัน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อติดตามความก้าวหน้า เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบ พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ พืชอาหารสัตว์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ให้สมาชิก นำไปปลูกและใช้เป็นอาหารเลี้ยงโคนม