วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ติดตาม ตรวจเยี่ยม เกษตรกรเลี้ยงโคนม ภายใต้โครงการ ธคก.เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ(โคนม) ได้แก่ ฟาร์มอุดมศิลป์ โชค และฟาร์มหาญพงศ์ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ และเน้นย้ำการปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ