วันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ติดตามงานโครงการ ธกค.โคนมอำเภอรัตภูมิ ดำเนินการ  เข้าทำประวัติ ผท.1 ลูกโคนมเกิดใหม่ของโครงการฯ และตรวจท้องแม่โคนม จำนวน 6 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา