วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ พร้อมด้วยคณะ ตรวจติดตามโครงการ ธคก. ในโคนม " ฟาร์มออลซีซั่น "  เก็บตัวอย่างเลือด จำนวน 220 ตัว เพื่อส่งตรวจ สุขภาพโคในฟาร์ม ให้คำแนะนำในการจัดการฟาร์ม การป้องกันโรค การรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกพืชอาหารโคนม เพื่อความยั่งยืน ให้เหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการ