วันที่ 14 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา แนะนำส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ปลูกหญ้า การสำรองอาหารสัตว์ การเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย   ความก้าวหน้าในการดำเนินงานกลุ่ม เพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรแปลงใหญ่