วันที่ 7 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล อบรมให้ความรู้การทำหญ้าหมัก และบ่อแก๊สชีวภาพ ให้แก่เกษตรกรบ้านไสท้อน หมู่ 9 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ  ลงพื้นที่เจาะเลือดแพะ เพื่อทดสอบโรคสัตว์และสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะบ้านเขารักเกียรติ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จำนวน 40 ตัว

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารอบพื้นที่จุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 5 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวน 60 ตัว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ รับมอบใบหม่อนหมักเสริมในอาหารสำเร็จรูป จำนวน 1,800 กิโลกรัม จากจังหวัดชุมพร ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ตามโครงการเลี้ยงสัตว์ปีกโดยใช้ใบหม่อนหมักเสริมในอาหารสำเร็จรูป

วันที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยนายอำเภอ เป็นประธานการประชุม