วันที่ 12 ธันวาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย บริการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกไก่พื้นเมืองและไก่ชน เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกขอขึ้นทะเบียน  จำนวน  40  ราย

 

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ตรวจเยี่ยมและฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค ของฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน หมู่ที่ 2 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  14 ตัว พร้อมอธิบายการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย เพื่อป้องกันและดูแลสัตว์ในฟาร์มไม่ให้เกิดโรคระบาด

 

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย  นำเสนอโครงการธนาคารแพะตำบล “มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” ให้กับเกษตรกร หมู่ที่ 1,2,6,7 ตำบลเปียน  อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการ จำนวน  25 ราย  เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ

 

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกบ้านบ่อทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อประเมินหลักเกณฑ์สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค แนะนำให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และการทำวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์  จำนวน 12 ราย

 

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย บ้านล่องถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  แนะนำการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ใช้ยาฆ่าเชื้อพ่นคอก หลังจำหน่าย เพื่อลงสุกรรุ่นต่อไป