วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายประชัน  ใจประเทือง  ปศุสัตว์อำเภอเทพา รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ตรวจเยี่ยม และติดตามงาน ของ รร.ตชด.บ้านสำนักเอาะ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย  ตรวจเยี่ยมโรงเรือนเลี้ยงสัตวปีก  แนะนำการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกของโรงเรียน

 


วันที่ 8 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมแม่โคของเกษตรกรโดยใช้น้ำเชื้อของกรมปศุสัตว์ ณ  ม.7 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พร้อมได้ฉีดยาบำรุงสุขภาพลูโค ซึ่งลูกโคสุขภาพแข็งแรงดี

 

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ให้บริการผสมเทียมแม่โคของเกษตรกร ณ บ้านไร่-นา ม.3 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และติดตามลูกโคเกิดใหม่จากการผสมเทียมในแม่โคสาวของเกษตรกร ณ บ้านโคก-ทุ่งไพร ม.1 ต. เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  ซึ่งเป็นโคเพศผู้  พร้อมกับให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์

วันที่10 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ให้บริการผสมเทียมในแม่โคของเกษตรกร บ้านสะนี ม.2 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์หลังการผสมเทียมแก่เกษตรกร 

 


วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ออกติดตามลูกโคทีเกิดจากการผสมเทียมในแม่โคของเกษตรกร ณ บ้านล่องถ้ำ ม.2 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึ่งเป็นแม่พันธุ์พื้นเมือง ลูกเกิดเป็นโคเพศผู้ และติดตามลูกโคของเกษตรกร ณ บ้านนาจะแหน ม.5 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึ่งแม่พันธุ์ลูกผสม ลูกเกิดเป็นโคเพศเมีย พร้อมกับให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์