วันที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับปกครองอำเภอสะบ้าย้อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้ม บ้านล่องควน หมู่ที่ 6 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย ได้แจกยาถ่ายพยาธิ และแนะนำให้การปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ โดยวิธีผสมเทียม เกษตรกรให้ความสนใจด้านปศุสัตว์ จำนวน 150 ราย

 

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ติดตามงาน ให้คำแนะนำ เครือข่ายแพะรายย่อย ในการจัดตั้งกลุ่มแพะขนาดกลางและขนาดใหญ่ พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้กลุ่มแพะอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

 

 

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ตรวจติดตามการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 2 โรง ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ตรวจเยี่ยม พร้อมส่งมอบเครื่องฟักไข่ให้แก่ รร.ตชด.พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น  จันทร์ตรี  บ้านแกแดะ หมู่ที่ 5 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายชลิตร์ สระชิต ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย พร้อมทีมงาน ร่วมกับเจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ม.1 และ ม.3 ต. เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา