วันที่ 24 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร เพื่อลดปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อม และป้องกันความเสี่ยงจากโรคระบาดในช่วงสภาพอากาศเปลียนแปลง ในโค กระบือ และสัตว์ปีก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร อาสาปศุสัตว์และผู้นำในพื้นที่เป็นอย่างดี

 

 

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ปฏิบติงานเยี่ยมเยียนเกษตรกร ติดตามดูแลโคตามโครงการ ธกค. ของกรมปศุสัตว์ที่มอบให้แก่อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ โคมีสุขภาพดี แนะนำ การดูแลสุขภาพและให้อาหารเสริม ติดตามลูกโคเกิดใหม่เป็นแม่พันธุ์ผสมโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็งพันธุ์โลเลย์ สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคเพศผู้อายุ 1 ปี ในราคา 23,000 บาท ร่วมถึงตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ ตามรายงานการเคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่ ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

 

gallery}2561/oct/11-10-61sb{/gallery}

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะบ้านทุ่งพอ ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย ติดตามความก้าวหน้า ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกรอย่างดียิ่ง

 

วันที่ 3  กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย  ร่วมกิจกรรมงานพหุวัฒนธรรมวันของดีสะบ้าย้อย โดยกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะบ้านทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย ได้นำเมนูแกงแพะ มัสมั่น เบอเกอร์แพะ มาจำหน่าย สาธิต ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานและสื่อประชาสัมพันธ์ กับเมนูเบอเกอร์แพะเป็นพิเศษ

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สงขลา ประชุมกลุ่มโคเนื้อต้นแบบ (ผสมเทียม) ของสมาชิกกลุ่มเลี้ยงโคตำบลเขาแดง (บ้านเกาะยาง) หมู่ที่ 7 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา