วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เวลา 09:30 น. นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายวัฒนพล พลอยมีค่า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์พิจารณากลั่นกรองคำขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีคนพิการหลายรายให้ความสนใจ กู้ยืมกองทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโค แพะ ไก่ไข่ เป็ด เพื่อก่อให้เกิดรายได้ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในกิจกรรมเลี้ยงสัตว์ควรให้ไปขอรับคำปรึกษา จากปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพราะอาจจะประสบปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีความหลากหลาย จึงควรรับฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ก่อนดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงลง

 

 

    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น. นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินผลสถานการณ์น้ำจังหวัดสงขลา  ผลการประชุมดังนี้

ห้วงเวลาระหว่าง วันที่

17-18 พฤศจิกายน 2564 ฝนช่วงกลางคืนต่อถึงช่วงเช้า

19-21 พฤศจิกายน 2564 โล่ง อาจมีฝนเฉพาะจุด

ช่วงค่ำ 22-23 พฤศจิกายน 2564 ฝนกลุ่มใหญ่ เนื่องจากอากาศเย็นระลอกใหม่ จากประเทศจีน

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง รอการประชุมในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

 


1

วันที่  10 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดพรหมประดิษฐ์ ม.4 ต.พิจืตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน รวม 29 ตัว โดยแบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ 3 ตัว สุนัขเพศเมีย 18 ตัว แมวเพศเมีย 8 ตัว

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ช่วยราชการสำนักงานปศุจังหวัดสงขลา นายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลสะเดา จังหวัดสงขลา ให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลเจ้าสุราลัย อ.สะเดา จังหวัดสงขลา ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน รวม 25 ตัว เป็น สุนัขเพศผู้ 7 ตัว สุนัขเพศเมีย 8 ตัว แมวเพศผู้ 5 ตัว แมวเพศเมีย 5 ตัว

     วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร  นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ  ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดคูหาใน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน รวม 34 ตัว โดยแบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ 7 ตัว สุนัขเพศเมีย 18 ตัว แมวเพศเมีย 9 ตัว