วันที่ 4 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม โครงการ ธคก. ในพื้นที่ ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา มอบแร่ธาตุ ยาถ่ายพยาธิ ซึ่งก่อนหน้านี้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ติดตามผลและดำเนินการตามแบบแสดงความจำนงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อรับมอบโคต่อ ตามสัญญายืมเพื่อการผลิต ปี 2557 แล้ว จำนวน 27 ราย

 


   

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ปฏิบัติงานจังหวัดสงขลา นายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ด่านกักกันสัตว์สงขลา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมกับเทศบาลเมืองสะเดา ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดชั่วคราว ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

     ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน รวม 52 ตัว เป็นสุนัขเพศผู้ 8 ตัว  สุนัขเพศเมีย 37 ตัว  แมวเพศผู้ 3 ตัว  แมวเพศเมีย 4 ตัว

 วันที่ 12 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุงปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมาย นายวัฒนพล พลอยมีค่า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาอุสาหกรรมโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย :Sriewichai Beef ครั้งที่ 1/2564 มี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฯ พร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าร่วมขับเคลื่อน

  

    วันที่ 1 เมษายน 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ปฏิบัติงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะยอ ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา

   ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมัน รวม 54 ตัว โดยแบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ 10 ตัว สุนัขเพศเมีย 21 ตัว แมวเพศผู้ 5 ตัว แมวเพศเมีย 18 ตัว
ฉีดวัคซีน รวม 65 ตัว ทั้งนี้เพื่อผลักดันพื้นที่เกาะยอให้เป็นพื้นที่ระดับปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป

 

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลตำบลพะตง ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนเทศบาล 63 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมัน รวม 47 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  70 ตัว