วันที่ 8 กันยายน 2565  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายสิรพงศ์ ศิริรักษ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  มอบใบรับเงินบริจาคธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ แก่ โรงกระเบื้องโชควิบูลย์  จำนวนเงิน 28,000บาท(สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ซึ่งได้บริจาคเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565  ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาได้ส่งเงินดังกล่าว เข้าบัญชีธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ เรียบร้อยแล้ว  และจะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป