วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์ โค– กระบือ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน

     การดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ ในจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า ๗๐๐ ราย มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินงาน มีการทำงานบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มก่อให้เกิดรายได้ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน มีการต่อยอดการใช้ประโยชน์ เช่น การใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ในไร่นา การทำแก๊สชีวภาพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยมีเกษตรกรที่รับมอบกรรมสิทธิ์ในครั้งนี้ จำนวน ๓๓๗ ราย