วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ปศุสัตว์อำเภอจะนะ ปศุสัตว์อำเภอเทพา  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาจะนะ และเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์อำเภอเมืองสงขลา จะนะ นาทวี เทพา ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ.2566-2570  ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเกษมรัตน์ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน 

 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง  ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ และเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์อำเภอรัตภูมิ คลองหอยโข่ง ควนเนียง บางกล่ำ จะนะ ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ.2566-2570  ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 9 อ.หาดใหญ๋  จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 27 คน 

 1

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  นายมนูญ กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณ  สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร ตลาดหาดใหญ่พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  และเก็บตัวอย่างจากพื้นผิว เขียงสุกร หลังจากทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ เพื่อตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ ตามมาตรการอาหารปลอดภัย

  

     วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนธนาคารแพะสันติสุขภายใต้โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย นายสัตวแพทยNกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ นายบุญภพ มะเดื่อ ปลัดอาวุโสอำเภอเทพา พร้อมทีมงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมขับเคลื่อนธนาคารแพะตำบลสันติสุข ปี 2564 ณ ศาลาหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และที่ทำการกลุ่มธนาคารแพะตำบลเทพา จังหวัดสงขลา

     ธนาคารแพะตำบลสันติสุข ปี 2564 มีจำนวน 10 แห่ง เกษตรกร 200 ราย จำนวนแพะในธนาคารรวม 1,000 ตัว ในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดน(จะนะ,เทพา,นาทวี,สะบ้าย้อย)