วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานปศุสัตว์หาดใหญ่ และเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ของป้าแมว  หลังคิวรถตู้ตลาดเกษตร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้บริการฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน  40  ตัว  มอบยาทาแผล  แอลกอฮอล์  และถุงมือ และเวชภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพสุนัขต่อไป

       กลุ่มคนรักสุนัขจังหวัดสงขลา ได้เข้าพบปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เพื่อสอบถามกรณีที่จะนำสุนัขจรจัดในจุดที่มีการพบโรคพิษสุนัขบ้า ไปกักเพื่อดูอาการของโรคพิษสุนัขบ้าที่ด่านกักกันสัตว์สตูล รอเคลื่อนย้ายไปยังด่านกักกันสัตว์นครพนม
        นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้ให้ข้อมูลกับกลุ่มคนรักสุนัขจังหวัดสงขลา ว่า การนำสุนัขจรจัดในจุดที่มีการพบโรคพิษสุนัขบ้า ไปกักที่ด่านกักกันสัตว์สตูล เป็นการเฝ้าระวังเพื่อดูอาการตามหลักวิชาการ และลดความเสี่ยงของคนและสัตว์ในชุมชนจุดที่มีการพบโรคจากการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า  และยินดีให้กลุ่มคนรักสุนัขเข้ามาร่วมทำงานในการตรวจสอบสุขภาพ ความเป็นอยู่ของสุนัข  ส่วนการนำสุนัขไปไว้ที่ด่านกักกันสัตว์สตูลนั้น เนื่องจากเป็นสถานที่ของกรมปศุสัตว์ มีสัตวแพทย์ดูแล มีความพร้อมในการเลี้ยงสุนัข ถ้าหากด่านกักกันสัตว์สตูลสามารถเลี้ยงสุนัขทั้งหมดได้ ก็คงจะไม่นำสุนัขไปเลี้ยงที่ด่านกักกันสัตว์นครพนม

วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายศักกะ  กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดสงขลา ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งและปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดสงขลา  พร้อมหารือแนวทางการดำเนินการกับโรงฆ่าสัตว์ที่ยังไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง และโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาต เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  แจ้งข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายดลเดช  พัฒนรัฐ  กำหนดให้นายอำเภอทุกอำเภอ ประชุมคณะกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ  เพื่อวางแผนการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 โดยมีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามอบให้สำหรับการฉีด จำนวน 73,000 ตัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อสำหรับการฉีด 13,000 ตัว และในเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในหลายพื้นที่ เช่น อำเภอรัตภูมิ สะเดา เมืองสงขลา คลองหอยโข่ง นาทวี กระแสสินธุ์ ระโนด หาดใหญ่ สะบ้าย้อย และอำเภอนาหม่อม เป็นต้น ขอความร่วมมือให้เจ้าของนำสุนัข-แมว มารับบริการได้ที่ สถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

วันที่ 12 มีนาคม 2561  นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2561   ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเน้นย้ำ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการบูรณาการร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดสงขลา