11

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนของจังหวัดสงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เด็กได้ดื่มนมที่มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

 

 

    

     วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นำโดยนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดฝึกการซักซ้อมแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปศุสัตว์อำเภอ  อาสาปศุสัตว์ประจำอำเภอ  เกษตรอำเภอ  เกษตรตำบล  เกษตรกรรายย่อย  เจ้าของฟาร์มสุกรรายใหญ่  ผู้นำชุมชน  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เลี้ยงสุกร เป็นต้น เข้าร่วมซักซ้อมแผนอย่างพร้อมเพรียงกัน  

     นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์จากรายงานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) พบว่าการรนะบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบันได้มีการระบาดใน 20 ประเทศ หลายภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งเป็นทวีปยุโรป จำนวน 10 ประเทศ , ทวีปแอฟริกา 4 ประเทศ และทวีปเอเชีย มี 6 ประเทศ ได้แก่ จีน , มองโกเลีย , เกาหลีเหนือ , เวียดนาม , กัมพูชา และล่าสุด ลาว (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ค. 62) สำหรับความเสี่ยงในประเทศไทย ประกอบด้วย การลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุกร , การปนเปื้อน (ดูงานต่างประเทศ) , การลักชอบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุกร และซากสุกร รวมทั้งการปนเปื้อน ยานพาหนะ วัตถุ อุปกรณ์ กรมปศุสัตว์จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เพื่อป้องกันการระบาดเข้าสู่ประเทศไทย ดังนี้    

       1.การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรค ASF ในสุกร (War Room) ทั้งระดับกรม และระดับจังหวัด          

       2.การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไป และประชุมชี้แจงเกษตรกรถึงอันตรายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดการระบาด          

       3.การตรวจเยี่ยมฟาร์มหมูทุกฟาร์ม และให้คำแนะนำเพื่อปรับระบบการเลี้ยงให้มีระบบป้องกันโรคที่ดี          

       4.การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวต่างชาติ ห้ามมิให้นำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ติดตัวเข้ามาประเทศไทย          

       5.การตรวจสอบและทำลายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินำติดตัวเข้ามา          

       6.การเข้มงวดการเคลื่อนย้ายสินค้าปศุสัตว์ที่นำเข้า-นำผ่าน-นำออก ตามด่านพรมแดนทุกแห่งของประเทศไทย           

       7.การเตรียมความพร้อมให้มีระบบการทำลายสุกรที่เป็นโรคและซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นต้น โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้จัดการซักซ้อมแผนการดำเนินงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแก่ผู้เลี้ยงสุกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการสร้างมาตรฐานการปฎิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเป็นการทดสอบและประเมินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะด้าน รวมทั้งบทบาทที่ใช้ในการเผชิญกับสถานการณ์เกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร           

       กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  การชี้แจงแนวทางการฝึกการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์สมมติ และการสรุป พร้อมประเมินผลการฝึกสอน

 

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ และโรงนมเซาท์เทิร์นแดรี จำกัด จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงโคนม ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ณ โรงนมเซาท์เทิร์นแดรี จำกัด อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าอบรม 41 คน หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการทำพืชอาหารหมัก และการสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนมของเกษตรกร 4 ฟาร์ม โดยมี ศ. คลินิก ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครรา ชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หน่วย DHHU พัทลุงสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และผู้แทนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมให้คำแนะนำ

 

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โดยมีคณะครูโรงเรียนวัดนารังนก ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.แม่ทอม และปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ณ โรงเรียนวัดนารังนก ม.6 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา หลังจากนั้นได้ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบว่าทุกขั้นตอนในขบวนการส่งนม ไปจนถึงเด็กๆได้ดื่มนมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 

 

 

62107

วันที่ 28  กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "การเลี้ยงแพะจากนวัตวิถี ฮาลาลสู่ตลาดโลก" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะใน จังหวัดสงขลา ปัตตานี   ยะลา  นราธิวาส และจังหวัดสตูล ร่วมสัมมนากว่า  200 คน  จัดโดยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...