วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประจําปี พ.ศ. 2563 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่พร้อมกัน 77 จังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 16 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม
    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมให้บริการ 12 กิจกรรม ดังนี้
       1.ขยายผลโครงการ ธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ โดยการมอบลูกโคเพศเมีย
จำนวน 11 ตัวให้แก่สมาชิกรายใหม่
       2. ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว ณ วัดทุ่งงาย ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา จำนวน 47 ตัว เป็นสุนัขเพศผู้ 15 ตัว เพศเมีย 22 ตัว แมว เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 9 ตัว
       3. บริการรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น จำนวน 15 ตัว ได้แก่ โค 5 ตัว กระบือ 2 ตัว แพะ 8 ตัว
       4. แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์ ผู้รับบริการ 120 คน
       5. เจาะเลือดสัตว์ปีก ทดสอบภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิล ในไก่พื้นเมือง จำนวน 53 ตัว
       6. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย ในโค กระบือ จำนวน 250 ตัว
       7. ทดสอบโรควัณโรค (TB Test) ในกระบือ จำนวน 75 ตัว
       8. ตรวจโรคแท้งติดต่อในโค กระบือ แพะ จำนวน 130 ตัว
       9. เก็บอุจจาระกระบือ จำนวน 33 ตัวอย่าง
     10. มอบยาถ่ายพยาธิโค กระบือ แพะ จำนวน 300 ตัว และสัตว์ปีก จำนวน 3,000 ตัว
     11. มอบแร่ธาตุก้อน ให้เกษตรกร โครงการ ธนาคารโค – กระบือ ฯ จำนวน 120 คน
     12. อบรมผู้ประกอบการ หลักสูตรปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค 35 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

 


วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ จำนวน 56 ตัว แก่เกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ ณ วัดใหม่ทุ่งคา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอรัตภูมิ ปศุสัตว์อำเภอ พร้อมด้วยเกษตรกร จำนวน 56 ราย และผู้แทนเกษตรกรเลี้ยงโคนม อำเภอรัตภูมิ ประชาชนเข้าร่วมพิธี และรับมอบโคพร้อมสัญญายืมโค  ในโครงการธนาคารโค-กระบือ  เพื่อเกษตรกรตามโครงการพระราชดำริ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวุฒิธรรมนิเทศก์ เจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ  

 

 


 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 จังหวัดสงขลาโดย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา  เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ด่านกักกันสัตว์สงขลา พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอในจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัตน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ณ อาคารส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมี คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา และ อาสาสมัครสาธาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 30 คน เข้าร่วมพิธี สัตว์เลี้ยงรับบริการ  113  ตัว ทำหมันสุนัข 20 ตัว ( เพศเมีย 19 ตัว ผู้ 1 ตัว ) แมว 29 ตัว ( เพศเมีย 24 ตัว ผู้ 5 ตัว  ) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 64 ตัว

 


วันที่ 14  กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นิเทศ และติดตามงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่โคเนื้อ และคณะกรรมการบริหารสหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ เพื่อให้คำแนะนำในกระบวนการผลิต และการตลาดโคเนื้อ จากนั้นเข้าเยี่ยมศูนย์ ศพก.บ้านเชิงแส ต.เชิงแส ของนายปัญญา แก้วทอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ และให้คำแนะนำให้การทำปศุสัตว์อินทรีย์ และการทำนาหญ้าแพงโกล่า

 


วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกับนางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด ปี 2563 และนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ หมู่ 6 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์อพยพสัตว์ “ควายน้ำทะเลน้อย อำเภอระโนด” มีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด ร่วมด้วย นายวรรณรพ ส่องสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าฯ ผู้รับจ้าง เกษตรกรผู้เลี้ยงควายบ้านขาว กำนัน และผู้ใหญ้บ้าน ให้การต้อนรับ ประเด็นการติดตาม ดังนี้
  1. การคัดค้านการก่อสร้างคอกควาย เนื่องจากทำให้สูญเสียพื้นที่แปลงหญ้า คอกควายบดบังทัศนียภาพ ทำให้สูญเสียจุดชมวิว
  2. เรื่องเขตห้ามล่า ให้ดำเนินการขุดเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามพิกัดเท่านั้น
  3. ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ทำหนังสือหารือ เขตห้ามล่าฯ เพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน และแจ้งผู้ว่าจ้างทราบต่อไป