วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง มอบแพะพันธุ์จัมนาปารีพระราชทานฯ จำนวน 10 ตัว ที่กรมปศุสัตว์ได้อนุมัติให้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ และสาธิตการเลี้ยงให้แก่ประชาชนผู้สนใจในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ รับมอบเงินบริจาคจาก โรงกระเบื้องโชควิบูลย์ บ้านเลขที่ 1453 ถนน เพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 27,000 บาท เพื่อสมทบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในการไถ่ชีวิต โค-กระบือ สำหรับนำไปมอบให้เกษตรกรใช้สำหรับประกอบอาชีพต่อไป

 


     

     วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมกับนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ นายกำธร บุญทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา และนายจักรพงษ์ ขานโบ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจติดตามงาน ดังนี้

     ตรวจติดตามงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา และติดตามงานโครงการทหารพันธุ์ดี ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน ค่ายรัตนพล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ การจัดการฟาร์มแพะ การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก และรับฟังปัญหา อุปสรรค เพื่อให้คำแนะนำและอำนวยการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ให้โครงการได้บรรลุตามผลสัมฤทธ์ตามวัตถุประสงค์ โดยมี พ.ท.ฐาปกรณ์ หรั่งอินทร์ ผช.ผจก.โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ พ.ท. เสรี. โพธิ์เงิน นายทหารควบคุมการผลิตโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ ร.อ.อาริส แวหลง หัวหน้าสำนักงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ร.ต.อาคม สว่างจันทร์ ผู้ดูแลแพะ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอ
     ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ สหกรณ์บ้านม้างอน และวิสาหกิจชุมชนอำเภอเทพา เข้าร่วมโครงการแพะตำบลสันติสุข (โครงการธนาคารแพะ) โดยมีสมาชิกในพื้นที่ตำบลนาทับ จำนวน 50 ราย สมาชิกในพื้นที่ หมู่ 4ตำบลเทพา อำเภอเทพา จำนวน 25 ราย สมาชิกนพื้นที่ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จำนวน 25 ราย เข้าร่วมโครงการฯ  ทั้งนี้นางปรินดา ปาลาเร่ ประธานสหกรณ์ฯ และสมาชิกร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่ม ณ ที่ทำการสหกรณ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
    ตรวจเยี่ยมและติดตามงานด่านกักกันสัตว์สงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง มีนายสัตวแพทย์ณัฐชัย วรสุทธิ์ หัวหน้าด้านกักกันสัตว์สงขลา และนายสัตวแพทย์ประสบพร ทองนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

 


วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหนา้ที่ ติดตามโครงการภายใต้ งบพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างศูนย์อพยพสัตว์ “ควายน้ำทะเลน้อย อำเภอระโนด” ในพื้นที่ หมู่ 6 ตำบล บ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เนื่องจากใกล้สิ้นสุดสัญญาจ้าง  โดยมีนายสวัสดิ์  กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ข้อมูล ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการก่อสร้างศูนย์อพยพสัตว์ฯ พบว่า สาเหตุที่งานล่าช้า เนื่องจาก ฝนตก ทำให้ดินเปียก ไม่สามารถนำรถเข้าไปปฏิบัติงานได้ ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานประสานผู้ประกอบการให้เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด

 


 

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ มากสุวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายสุกฤตวามเรศ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และด่านกักกันสัตว์สงขลา ตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพน้ำนมตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ณ บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด อ.รัตภูมิ จ.สงขลา