วันที่ 20 มกราคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำหนดแนวทางการผลิตสัตว์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด ต้นทุนการผลิตสัตว์ และต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 


       

       วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในจังหวัดทั้ง 16 อำเภอ ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โครงการ“สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

       โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินโครงการ 3 จุด และมีอาสาสมัครจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในจังหวัด เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 120 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

      1) พื้นที่อำเภอหาดใหญ่และอำเภอใกล้เคียง ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง ผู้เข้าร่วมอบรม 49 ราย

      2) พื้นที่อำเภอสทิงพระและอำเภอใกล้เคียง ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ ผู้เข้าร่วมอบรม 41 ราย

      3) พื้นที่อำเภอจะนะ และอำเภอใกล้เคียง ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอจะนะ ผู้เข้าร่วมอบรม 30 ราย

ทั้งนี้เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในการปฏิบัติงานด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ต่อไป

 


55

       วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายกรกช อัฒพันธ์ ประธานชมรมกีฬาขี่ม้าจังหวัดสงขลา เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า จัดทำสมุดประจำตัวม้า และฝังไมโครชิป จำนวน 8 ตัว ณ ฟาร์มเลี้ยงม้าอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อขึ้นทะเบียนม้า และระบุพิกัดสถานที่เลี้ยงม้าในจังหวัดสงขลาให้เป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ในการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ และควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และชมรมกีฬาขี่ม้าจังหวัดสงขลา
       ส่วนในพื้นที่อีก 15 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา จำนวนม้า 161 ตัว ที่ยังไม่รับการขึ้นทะเบียน  จะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

 


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ด้านปศุสัตว์ ภายใต้กิจกรรม “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “ และ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสงขลา “ ประจำปี 2564 ให้คำแนะนำ ด้านการเลี้ยงสัตว ื มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุ ให้กับผู้รับบริการ โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ วัดอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และคณะ เยี่ยมฟาร์มโคเนื้อฯ หมู่ 8 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ติดตามข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กรณีนายนิรันดร์ หมั่นสนิท ที่อยู่ 190 หมู่ 4  ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ส่งหนังสือถึงนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ปัญหาผลกระทบการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ในพื้นที่  ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ประสานกับนายนิรันดร์ หมั่นสนิท ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายเมืองต้นแบบของรัฐบาล 

ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และคณะ ได้ลงไปสร้างความรับรู้ ความเข้าใจด้านปศุสัตว์ กับนายนิรันดร์ หมั่นสนิท โดยได้สอบถามความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านใด พบว่า เกษตรกรประสงค์ขอรับองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ การสนับสนุนการศึกษาดูงาน เวชภัณฑ์ที่จำเป็น แหล่งจำหน่ายพืชอาหารสัตว์ที่มีราคาเหมาะสม จึงได้ให้แนวทางในการสนับสนุนความต้องการเบื้องต้น โดยจะประสานหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา และกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการจนประสบความสำเร็จ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเกษมรัตน์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา(ได้รับรางวัลรองชนะเลิศกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562) ทั้งนี้ ได้บันทึกถ้อยคำกับเกษตรกรเพื่อเป็นหลักฐานรายงานอธิบดีกรมปศุสัตว์ต่อไป