วันที่ 4 ธันวาคม 2562  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยจังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ จัดเตรียมแผนการฉีดวัคซีน และแผนการดำเนินการรักษาสัตว์ป่วย ในพื้นที่เกิดโรคปากและเท้าเปื่อย

 

 

วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับท่านฑูตเฉลิมพล ทันจิตต์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รองนายเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นต้น ร่วมพิธี ณ โรงแรมที อาร์ ร็อคฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นำโดยนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9  ด่านกักกันสัตว์สงขลา และองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์บ้านหมายิ้ม ตรวจสอบ และนำสุนัขสุขภาพอ่อนแอ ที่อยู่ภายในบ้านโดยไม่มีผู้อาศัยดูแล ไปไว้ให้อยู่ในความดูและขององค์กรจัดสวัสดิภาพบ้านหมายิ้ม และฟื้นฟูสุขภาพที่คลินิกและโรงพยาบาลรักษาสัตว์ต่อไป

 

 

วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น.สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ นำโดย นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และด่านกักกันสัตว์สงขลา ร่วมกับ เทศบาลเมืองคอหงส์ และคณะอาจารย์ นักศึกษาจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศาลาต้นโพธิ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีสัตว์เข้ารับบริการทั้งหมด 46 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์ด้อยโอกาส มีสัตว์เข้ารับบริการจำนวน 36 ตัว เป็นสุนัข 27 ตัว เพศเมีย 22 ตัว เพศผู้ 5 ตัว และแมวจำนวน 9 ตัว เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 6 ตัว

 

 

11

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนของจังหวัดสงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เด็กได้ดื่มนมที่มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา