วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 (นายพศิน โกมลวิชญ์) พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ตรวจเยี่ยมองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ สุนัขริมรั้ว ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และ นายเดโช  ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ เป็นองค์กรต้นแบบในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ มีสุนัขและแมว อยู่ในควบคุมดูแล จำนวน 600 ตัว

 

       วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา   พร้อมด้วยคณะกรรมการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารจัดการนมโรงเรียนในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้แก่

            - เขต 1 อำเภอเมือง โรงเรียนบ้านบางดาน นักเรียนทั้งหมด 45 คน 

            - เขต 2 อำเภอหาดใหญ่ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม นักเรียนทั้งหมด 550 คน  

            - และเขต 3 อำเภอจะนะ โรงเรียนบ้านปากช่อง นักเรียนทั้งหมด 43 คน

      พบว่าทั้ง 3 โรง ไม่พบปัญหาในการดำเนินการ เด็กได้ดื่มนมตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน นมมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด และคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำเรื่องการจัดเก็บ และการตรวจสอบคุณภาพนม

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาภายใต้การอำนวยการของนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์-จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ออกหน่วยทำหมันในพื้นที่เสี่ยง โดยเน้นกลุ่มสุนัข-แมวในวัด โรงเรียน บ่อขยะ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ปฏิบัติงานบริเวณบ่อขยะ ตำบล-ควนลัง อำเภอหาดใหญ่ และวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ปฏิบัติงานที่ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา
     และเพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่สัตว์ที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกทอดทิ้ง และสัตว์ที่อยู่ในการดูแลขององค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์หรือสถานสงเคราะห์สัตว์ รวมทั้งสัตว์ไม่มีเจ้าของที่อยู่ตามสถานที่-สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน เป็นต้น โดยสถานพยาบาลสัตว์ตั้งอยู่ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ ในเวลา 08.30- 11.30 น. เริ่มให้บริการในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดพบสัตว์ในกลุ่มเสี่ยงข้างต้นรวมถึงสามารถจับสัตว์ตัวนั้นได้และมีความประสงค์จะนำมารักษาให้ประสานไปที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในเขตของท่านเพื่อดำเนินการติดต่อขอรับบริการในขั้นตอนต่อไป

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านคลองหวะ เทศบาลเมืองคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา   นายปรีชา  พันธ์สน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา น.ส.ทิวา ทวีสุต รองปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์  นายสมหวัง ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูล

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายจักรพันธ์ มากสุวรรณ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน พื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาที่ 3 อำเภอสิงหนคร และอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อให้เด็กนักเรียนของจังหวัดสงขลาดื่มนมที่ดีและมีคุณภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล