28 มีนาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากการที่ผู้บริโภควิตกกังวลไข่ไก่ขาดตลาดช่วงสถานการณ์โควิด-19 ว่า ในส่วนของจังหวัดสงขลานั้น เป็นฐานการผลิตไข่ไก่เพื่อการส่งออกและส่งจำหน่ายในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ปัจจุบันมีแม่ไก่ไข่ประมาณกว่า 1 ล้านตัว ผลิตไข่ไก่ได้วันละ 1 ล้านฟอง นับว่ามีความเพียงพอต่อผู้บริโภคและการส่งออก ดังนั้น ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนักซื้อไข่ไก่สำรองไว้ในครัวเรือนจำนวนมาก เพราะหากเก็บรักษาไม่ดีไข่จะเน่าเสีย รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ค้าจำกัดปริมาณการจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนซื้อได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม  หากพบร้านค้าใดจำหน่ายเกินราคา ขอให้แจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบในการดำเนินคดีตามกฎหมาย

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับนายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา ผู้แทนมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย กลุ่มคนรักสุนัขในอำเภอสะเดา และปศุสัตว์อำเภอสะเดา ประชุมหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาล ในที่ประชุมมีการหารือข้อตกลงในการดำเนินการศูนย์พักพิงสัตว์ชั่วคราว ในกรณีที่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสัตว์ก่อความรำคาญและเหตุเดือดร้อนในชุมชน ข้อตกลงในที่ประชุม พิจารณาแนวทางการควบคุมประชากรสัตว์ในพื้นที่ผ่านกระบวนการ Catch Neuter Vaccination Return (จับสัตว์ ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรค และส่งกลับคืนถิ่น) โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและกลุ่มเครือข่ายผู้รักสุนัขในพื้นที่ ทั้งนี้ เข้าตรวจสอบพื้นที่จัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ชั่วคราว ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสะเดา และแนะนำการปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในลักษณะสถานสงเคราะห์สัตว์

 

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย นายทวิชาติ จุลละพราหมณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เพื่อดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ในจังหวัดสงขลา 

 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย นายทวิชาติ จุลละพราหมณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส จังหวัดสงขลา จัดประชุมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ให้กับวิสาหกิจกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 


 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ศุูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา ด่านกักกันสัตว์สงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง ปศุสัตว์อำเภอ 16 อำเภอ  และประธานกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรผู้เลี้ยงโค -แพะ เข้าร่วมประชุม จำนวน  60 คน วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการผลิตสัตว์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด ต้นทุนการผลิตสัตว์ และต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ ให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมประชุมนำไปใช้เป็นแนวทางในการเลี้ยงโค และแพะ ต่อไป