วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง รับมอบไข่ไก่ จำนวน 1,500 ฟอง จากนายยศพงศ์ ถิระวุฒิ ผู้จัดการฟาร์มไก่ไข่เกาะแต้ว เพื่อนำไปมอบให้จังหวัดสงขลา ประกอบอาหารบริการแก่ประชาชน และผู้เข้าร่วมงาน ในการจัดกิจกรรมเนื่องใน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดสงขลา ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด สงขลา เพื่อเสนอแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสงขลา และข้อพิจารณาในการก่อตั้งสถานกักกันสัตว์หรือสถานสงเคราะห์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

 

 

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักงานพัฒนาอาหารสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ และโรงนมเซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด จัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกับเกษตรกรเกี่ยวกับการสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคนม ณ โรงนมเซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำการสร้างโรงเรือนโคนมของเกษตรกร ๗ ฟาร์ม  โดยมีนายวัชระ ศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง นายพินิจ คำสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี ทีมงานสำนักงานพัฒนาอาหารสัตว์  นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายมนูญ กองวงค์จันทร์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ และบริษัท ๑๐๘ เครื่องจักรเกษตรและอุปกรณ์ จำกัด  ร่วมให้คำแนะนำ

 

 

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ การปลดไก่ไข่ยืนกรง ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ปลดไก่ไข่ยืนกรงไปแล้ว จำนวน 39,200 ตัว จากเป้าหมายไก่ไข่ 44,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 89 ซึ่งมีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2562 เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่โดยรวมทั้งหมด ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์

 

 

  วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ปศุสัตว์เขต 9 และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ เข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา