วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายจักรพันธ์ มากสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 2 และการชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายลำดับรอง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 11 โรง