วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ กลุ่ม เลี้ยงโคเนื้อเกษมรัตน์ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ และอาจารย์มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏสงขลาได้ออกติดตามแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 แบบปราณีต การเก็บเกี่ยวผลผลิต การทำหญ้าหมัก และเก็บตัวอย่างหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ไปวิเคราะห์ธาตุอาหารในหญ้าเพื่อเป็น แนวทางการปฏิบัติในการจัดการอาหารสัตว์ เพื่อให้เพียงพอตลอดปี และวางแผนการผลิตเพื่อจำหน่ายต่อไป