วันที่ 9 กันยายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯว ในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา รวม 35 ตัว

 


 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมดูแลสุขภาพ โค กระบือ แพะ ฟาร์มตัวอย่างอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคในโค  ฉีดถ่ายพยาธิ ให้ยาบำรุง และติดเบอร์หู  โค 6 ตัว กระบือ 4 ตัว และแพะ 44 ตัว

 


 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3 ณ ศาลาประชาคมอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร พร้อมมอบเวชภัณฑ์ สำหรับใช้ในการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 160 คน โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน


 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ มากสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดอบรมผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่ายเนื้อ ตามโครงการอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร ปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok) ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ มีผู้ประกอบการรับการอบรม 35 ราย

 


วันที่ 9 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายวัฒนพล พลอยมีค่า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นายสมศักดิ์ อารมณ์ชื่น ปศุสัตว์อำเภอจะนะ พิจารณาเกษตรกรที่ยื่นคำขอ "โครงการเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะมาตรฐาน GAP เขต 9" เพื่อหาข้อสรุปความต้องการของเกษตรกรที่เสนอโครงการฯ บนพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้อง และเปิดโอกาสให้เกษตรกรแสดงความคิดเห็น รับฟังปัญหาความต้องการ เพื่อมุ่งสู่การผลิตแพะเนื้อที่มีคุณภาพฯ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  พร้อมกันนี้ได้อบรมให้ความรู้ เรื่องมาตรฐาน GAP ในการเลี้ยงแพะ โดย นางสาวทิพพา เชียงสอน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 เป็นวิทยากรบรรยาย