วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อบรมให้ความรู้ใน เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ภายใต้มาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคในสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 17 ราย ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ได้ร่วมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงในพื้นที่

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น ดำเนินกิจกรรมควบคุมประชากรสัตว์พาหะนำโรค รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 มุ่งเน้นการทำหมันสัตว์ไม่มีเจ้าของ ณ วัดเกษมรัตน์ ต.สะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีสัตว์เข้ารับบริการทั้งสิ้น 47 ราย เป็นสุนัข จำนวน 29 ตัว(เพศผู้ 14 ตัว เพศเมีย 15 ตัว) แมว จำนวน 18(เพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 7 ตัว)

 

 

วันที่ 5 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9  ให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการโรงงานปลาป่นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อปรับปรุงคุณภาพปลาป่นให้เป็นไปตามกฎหมาย

 

 

วันที่ 5 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา และเทศบาลนครสงขลา ออกดำเนินงานควบคุมสุนัขจรจัดในพื้นที่วัดชัยมงคล ผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน 17 ตัว (เพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 6 ตัว) แมวเพศเมีย จำนวน 2 ตัว

 

 

วันที่ 21 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา  สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ดำเนินกิจกรรมทำหมันสุนัข-แมวด้อยโอกาสและไม่มีเจ้าของ ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา ปี 2562 ณ วัดลำไพล ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา โดยมีนายคำนัล มากแก้ว ปศุสัตว์อำเภอ ลงปฏิบัติการในพื้นที่ ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขจำนวน 62 ตัว (เพศผู้ 35 ตัว เพศเมีย 27 ตัว) โดยทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้พื้นที่ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562