วันที่ 13 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ โดยอบรมให้ความรู้ใน เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ภายใต้มาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคในสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 5 ราย