วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  พล.ท ปิยวัฒน์ นาควานิช  แม่ทัพภาคที่ 4  ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  เป็นประธานในพิธีส่งมอบแร่ธาตุอาหารเสริมสำหรับสัตว์  และเสบียงสัตว์พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นผู้รับมอบแร่ธาตุอาหารเสริมสำหรับสัตว์  ณ ด่านกักสัตว์สงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เพื่อส่งมอบให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป  

      นายสัตวแพทย์มาโนช เฟื่องฟูพงศ์  คณะกรรมการสัตวแพทย์พระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ทรงมีความห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากอุทกภัยในครั้งนี้  ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป  และเกษตรกรในชนบทห่างไกล  อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ขาดแคลนอาหารสัตว์

      ในการนี้พระองค์จึงทรงพระราชทานแร่ธาตุอาหารเสริมสำหรับโค กระบือ แพะ และแกะ  ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นอาหารเสริมแร่ธาตุบำรุงสุขภาพสัตว์และเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร  โดยคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ได้สนองพระราชดำริในความห่วงใยที่ทรงมีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ซึ่งกำลังประสบอุทกภัยดังกล่าว  โดยได้ดำเนินการจัดส่งมอบอาหารเสริมแร่ธาตุพระราชทาน จำนวน 2,000 ก้อน  ให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา   เพื่อนำไปส่งมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป   ทั้งนี้ในช่วงบ่าย คณะสัตวแพทย์พระราชทาน  จะเดินทางไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาต่อไป