วันที่ 21 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา โดยนายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) หรือผู้ที่ได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของเกษตรกร ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 10 ราย