วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา และ การยางแห่งประเทศไทยสาขาสะเดา ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสะเดา เพื่อชี้แจงการดำเนินการกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อการพัฒนาความพร้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ของ ศพก.เครื่อข่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา