วันที่ 21 มกราคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา โดยนายเดโช  ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ออกปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ ในพื้นที่ตำบลสะเดา ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา  จำนวน 3 ร้าน ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ในการเข้าตรวจเป็นอย่างดี  จากการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ทั้ง 3 ร้าน

 

 

 

 

วันที่ 18  มกราคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา โดยนายเดโช  ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา  ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ด้านการเลี้ยงสัตว์ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ  และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย  แนะนำการป้องกันโรคสัตว์ปีก และการดูแลสุขาภิบาลสัตว์ ในช่วงอากาศเปลี้ยนแปลง พร้อมทั้งมอบตู้ฟักไข่ไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 72 ฟอง ให้โรงเรียนละ 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์สัตว์ปีกในโรงเรียน ให้เพิ่มจำนวนสัตว์และขยายผลไปสู่ชุมชนรอบโรงเรียนต่อไป

 

 

วันที่ 24 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเทศบาลเมืองสะเดา ออกหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมว ของมูลนิธิสุนัขริมรั้ว ต. สะเดา อ. สะเดา จ. สงขลา  ผลการดำเนินงานใน สุนัขเพศผู้ 7  ตัว เพศเมีย 25 ตัว  แมว เพศผู้ 4  ตัว เพศเมีย 4 ตัว

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมกับสำนักงานปศสุัตว์จังหวัดสงขลา ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ของสถานพักพิงสัตว์ บ. Mbi ด่านนอก ม.2 ต. สำนักขาม อ. สะเดา จ. สงขลา  สุนัขเพศผู้ 5  ตัว เพศเมีย 19 ตัว

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายสุชาติ ตุลยกุล เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอสะเดา เยี่ยมเยียนและติดตามความก้าวหน้า โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ กิจกรรมด้านปศุสัตว์ ของ รร.ตชด.ในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ดังนี้
   1.รร.ตชด.บ้านบาโรย ปัจจุบันเลี้ยงไก่ไข่ 100 ตัว ไก่มีอายุประมาณ 21 สัปดาห์ อัตราการให้ไข่ประมาณ 76% เลี้ยงแบบปล่อยลาน และเลี้ยงโค ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเต้าบ๋อเก่ง 2 แม่ ได้ผลผลิตลูก 2 ตัว รวม 4 ตัว
  2.รร.ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ ปัจจุบันเลี้ยงไก่ไข่ 86 ตัว ไก่มีอายุประมาณ 21 สัปดาห์ อัตราการให้ไข่ประมาณ 76% เลี้ยงแบบกรงตับ