วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา และ การยางแห่งประเทศไทยสาขาสะเดา ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสะเดา เพื่อชี้แจงการดำเนินการกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อการพัฒนาความพร้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ของ ศพก.เครื่อข่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา

 

 


วันที่ 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา เข้าสุ่มตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดเทศบาลเมืองสะเดา ดำเนินการเก็บตัวอย่างswab จากเขียงจำหน่ายเนื้อสุกร เพื่อตรวจหาเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จำนวน 2 ราย โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองสะเดาและผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

 

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา โดยนายเดโช  ชูเกตุ    ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ตามคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 4115/2559  ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม อำเภอสะเดา ประจำปี 2562 ในพื้นที่ตำบลปริก อำเภอสะเดา จำนวน 11 หมู่บ้าน ผลการประเมินผลโครงการฯ ทุกหมู่บ้านมีการดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับสำเร็จเรียบร้อยทุกหมู่บ้าน

 

 

วันที่ 9, 14,15 ตุลาคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ลงพื้นที่รักษาโคป่วย ของเกษตรกร 2 ราย  บริเวณถนนเลี่ยงเมืองสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 15 ตัว

 

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา  ดำเนินการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอ ด่านกักกันสัตว์สงขลา  ร่วมกันเข้าตรวจร้านค้า ในอำเภอสะเดา จำนวน 3 ร้านที่มีการค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ  ยาสัตว์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ซึ่งไม่พบการกระทำผิด