วันที่ 9, 14,15 ตุลาคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ลงพื้นที่รักษาโคป่วย ของเกษตรกร 2 ราย  บริเวณถนนเลี่ยงเมืองสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 15 ตัว

 

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา โดยนายเดโช  ชูเกตุ    ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ตามคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 4115/2559  ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม อำเภอสะเดา ประจำปี 2562 ในพื้นที่ตำบลปริก อำเภอสะเดา จำนวน 11 หมู่บ้าน ผลการประเมินผลโครงการฯ ทุกหมู่บ้านมีการดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับสำเร็จเรียบร้อยทุกหมู่บ้าน

 

 

วันที่ 21 มกราคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา โดยนายเดโช  ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ออกปฏิบัติงานการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ ในพื้นที่ตำบลสะเดา ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา  จำนวน 3 ร้าน ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ในการเข้าตรวจเป็นอย่างดี  จากการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ทั้ง 3 ร้าน

 

 

 

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา  ดำเนินการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอ ด่านกักกันสัตว์สงขลา  ร่วมกันเข้าตรวจร้านค้า ในอำเภอสะเดา จำนวน 3 ร้านที่มีการค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ  ยาสัตว์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ซึ่งไม่พบการกระทำผิด

 

 

วันที่ 18  มกราคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา โดยนายเดโช  ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา  ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ด้านการเลี้ยงสัตว์ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ  และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย  แนะนำการป้องกันโรคสัตว์ปีก และการดูแลสุขาภิบาลสัตว์ ในช่วงอากาศเปลี้ยนแปลง พร้อมทั้งมอบตู้ฟักไข่ไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 72 ฟอง ให้โรงเรียนละ 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์สัตว์ปีกในโรงเรียน ให้เพิ่มจำนวนสัตว์และขยายผลไปสู่ชุมชนรอบโรงเรียนต่อไป