วันที่ 1 กันยายน 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา  ลงพื้นที่ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด เพื่อเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในพื้นที่ หมู่ 4,5 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เกษตรกรรับบริการ จำนวน 22 ราย รวมโค 404 ตัว

images/stories/pappvlo_sgk/2564/sep/1-9-64sd/1.jpgวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค แนะนำการป้องกันโรคระบาดต่างๆในโค และการสุขาภิบาลสัตว์ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนต้นน้ำ และแม่พันธุ์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 13 ราย เพื่อปรับปรุงการเลี้ยงให้ดีขึ้นต่อไป

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา  และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อบรมอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  มีนางสาวสุธารัตน์ แต้หล๊ะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เป็นประธาน นายเดโช  ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา เป็นวิทยากรให้กับอาสาสมัครจาก หมู่บ้านต่างๆ ในตำบลท่าโพธิ์เข้ารับการอบรม จำนวน 14 คน เพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลสัตว์ลี้ยง และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าโพธิ์ต่อไป

 


วันที่ 2 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ยาฆ่าแมลง ในฟาร์มโค กระบือ ของเกษตรกรตำบลท่าโพธิ์ ตำบลปาดังเบซาร์ ของอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อรณรงค์ป้องกันและกำจัดแมลงพาหะโรคลัมปีสกิน จำนวน 5 ฟาร์ม พร้อมประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังโรคและการนำสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่จากต่างพื้นที่

 วันที่ 14 กันยายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค กระบือฯ รายใหม่ ที่ได้รับโคในปี 2563 จำนวน 7 ราย โค 7 ตัว แนะนำการดูแลสุขภาพโคของเกษตรกร การป้องกันโรคระบาดในสัตว์กีบคู่ รวมทั้งการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงฝนตกชุก 

ทั้งนี้ ในอำเภอสะเดา มีเกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค กระบือฯ ในตำบลสำนักแต้ว จำนวน 2 ราย และตำบลปริก จำนวน 3 ราย ตำบลปาดังเบซาร์ 2 ราย ตำบลสำนักขาม 1 รายและตำบลสะเดา 2 ราย รวม 10 ราย