วันที่ 7 เมษายน 2563 นายเดโช  ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา พร้อมด้วยด่านกักกันสัตว์สงขลาตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า ตำบลสำนักแต้ว ตำบลปาดังเบซาร์ ตำบลท่าโพธิ์ และตำบลเขามีเกียรติ รวม 5 ราย เพื่อสำรวจจำนวนม้า สุขภาพของม้าที่เลี้ยง พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องโรคและการป้องกันโรคในม้าที่สำคัญ เช่น โรคโลหิตจางติดต่อในม้า โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคเซอร่า และโรคกาฬโรคในม้า โดยได้รับความร่ับรู้เป็นอย่างดี

 


 

   

   วันที่ 14 เมษายน 2563 นายเดโช ชูเกตุ ติดตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าปศุสัตว์ ของนายนายปฏิญญา อิบรอเห็น ตั้งอยู่เลขที่ 143 หมู่ที่ 5 ตำบล สำนักขาม อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา ซึ่งขอรับขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อเลี้ยงแพะเนื้อ โดยได้รับพ่อพันธุ์ 1 ตัว และแม่พันธุ์แพะ 2 ตัว พร้อมทั้งปัจัยการผลิต เวชภัณฑ์และวัสดุปรับปรุงโรงเรือน โดยได้รับมอบปัจจัยการผลิตทั่้งหมดเรียบร้อยแล้ว
   พร้อมกันนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ได้ประเมิน ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์)ถึงความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้และได้รับการพัฒนาความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป

 


วันที่ 11 มีนาคม 2563  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และลดพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ เทศบาลตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สัตว์เข้ารับบริการทั้งหมด 46 ตัว เป็นสุนัข 17 ตัว เพศเมีย 16 ตัว เพศผู้ 1 ตัว เป็นแมว 30 ตัว เพศเมีย 19 ตัว เพศผู้ 11 ตัว

 


 

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมประชุมชุดปฎิบัติการตำบลพังลา ณ ห้องประชุม ชั้น 2  โรงเรียนบ้านระตะ หมู่ 3 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อแจ้งเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อจำหน่าย การดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงหน้าแล้ง การป้องกันโรคสัตว์ ให้กับชุดปฎิบัติการตำบลพังลาได้แจ้งประชาสัมพันธ์เกษตรกรในแต่ละหมู่บ้านต่อไป

 


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา โดยนายนิพนธ์  ปิยะพันธ์ พนักงานจ้างเหมาช่วยงานสัตวแพทย์ นายนริศร บุญรัตนา พนักงานจ้างเหมาช่วยงานสัตวบาล ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ให้คำแนะนำการทำฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซีส (Brulecellosis) พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเลือดแพะเพื่อตรวจหาเชื้อฯ พร้อมทั้งดูแลสุขภาพสัตว์ โดยเยี่ยมเกษตรกรในตำบลปาดังเบซาร์ จำนวน 3 ฟาร์ม เก็บตัวอย่างเลือดแพะจำนวน 44 ตัวอย่าง