วันที่ 8 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา  และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อบรมอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  มีนางสาวสุธารัตน์ แต้หล๊ะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เป็นประธาน นายเดโช  ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา เป็นวิทยากรให้กับอาสาสมัครจาก หมู่บ้านต่างๆ ในตำบลท่าโพธิ์เข้ารับการอบรม จำนวน 14 คน เพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลสัตว์ลี้ยง และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าโพธิ์ต่อไป

 


วันที่ 14 กันยายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค กระบือฯ รายใหม่ ที่ได้รับโคในปี 2563 จำนวน 7 ราย โค 7 ตัว แนะนำการดูแลสุขภาพโคของเกษตรกร การป้องกันโรคระบาดในสัตว์กีบคู่ รวมทั้งการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงฝนตกชุก 

ทั้งนี้ ในอำเภอสะเดา มีเกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค กระบือฯ ในตำบลสำนักแต้ว จำนวน 2 ราย และตำบลปริก จำนวน 3 ราย ตำบลปาดังเบซาร์ 2 ราย ตำบลสำนักขาม 1 รายและตำบลสะเดา 2 ราย รวม 10 ราย

 

วันที่ 11สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ตรวจเยี่ยมเกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค กระบือฯ มอบแร่ธาตุก้อน และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพโคของเกษตรกร แนะนำการเลี้ยงโค การป้องกันโรคระบาดในสัตว์กีบคู่ รวมทั้งการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงฝนตกชุก ทั้งนี้ ในอำเภอสะเดา มีเกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค กระบือฯ ในตำบลสำนักแต้ว จำนวน 3 ราย และตำบลปริก จำนวน 4 ราย รวม 7 ราย

 


วันที่ 7 สิงหาคม 2563   นายเดโช  ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ติดตามเยี่ยมเกษตรกรสมาชิกโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอสะเดา แนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคระบาดสัตว์ พร้อมทั้งมอบถังพลาสติก แร่ธาตุก้อนและยาถ่ายพยาธิ ให้กับสมาชิกโครงการฯ ปี 2560-2562 ตำบลละ 1 ราย จำนวน 9 ราย

 


วันที่ 7 เมษายน 2563 นายเดโช  ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา พร้อมด้วยด่านกักกันสัตว์สงขลาตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า ตำบลสำนักแต้ว ตำบลปาดังเบซาร์ ตำบลท่าโพธิ์ และตำบลเขามีเกียรติ รวม 5 ราย เพื่อสำรวจจำนวนม้า สุขภาพของม้าที่เลี้ยง พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องโรคและการป้องกันโรคในม้าที่สำคัญ เช่น โรคโลหิตจางติดต่อในม้า โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคเซอร่า และโรคกาฬโรคในม้า โดยได้รับความร่ับรู้เป็นอย่างดี