วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา โดยนายนิพนธ์  ปิยะพันธ์ พนักงานจ้างเหมาช่วยงานสัตวแพทย์ นายนริศร บุญรัตนา พนักงานจ้างเหมาช่วยงานสัตวบาล ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ให้คำแนะนำการทำฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซีส (Brulecellosis) พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเลือดแพะเพื่อตรวจหาเชื้อฯ พร้อมทั้งดูแลสุขภาพสัตว์ โดยเยี่ยมเกษตรกรในตำบลปาดังเบซาร์ จำนวน 3 ฟาร์ม เก็บตัวอย่างเลือดแพะจำนวน 44 ตัวอย่าง