วันที่ 21 ตุลาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา โดยนายเดโช  ชูเกตุ    ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ตามคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 4115/2559  ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม อำเภอสะเดา ประจำปี 2562 ในพื้นที่ตำบลปริก อำเภอสะเดา จำนวน 11 หมู่บ้าน ผลการประเมินผลโครงการฯ ทุกหมู่บ้านมีการดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับสำเร็จเรียบร้อยทุกหมู่บ้าน