วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา  ดำเนินการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอ ด่านกักกันสัตว์สงขลา  ร่วมกันเข้าตรวจร้านค้า ในอำเภอสะเดา จำนวน 3 ร้านที่มีการค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ  ยาสัตว์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ซึ่งไม่พบการกระทำผิด