วันที่ 18  มกราคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา โดยนายเดโช  ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา  ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ด้านการเลี้ยงสัตว์ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ  และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย  แนะนำการป้องกันโรคสัตว์ปีก และการดูแลสุขาภิบาลสัตว์ ในช่วงอากาศเปลี้ยนแปลง พร้อมทั้งมอบตู้ฟักไข่ไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 72 ฟอง ให้โรงเรียนละ 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์สัตว์ปีกในโรงเรียน ให้เพิ่มจำนวนสัตว์และขยายผลไปสู่ชุมชนรอบโรงเรียนต่อไป