สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา แจ้งการดำเนินโครงการ ก่อสร้างศูนย์อพยพสัตว์ “ควายน้ำทะเลน้อย อำเภอระโนด ดังนี้

     - วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เนื่องจากน้ำแห้ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ คณะกรรมตรวจรับงานจ้าง และเจ้าหน้าที่จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ลงพื้นที่เพื่อกำหนดจุดขุด ปักเสา เพื่อยืนยันพิกัดตามที่ได้รับอนุญาต

     - วันที่ 15 มิถุนายน 2563 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ คณะกรรมตรวจรับงานจ้าง เจ้าหน้าที่จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และผู้รับจ้าง ได้ลงพื้นที่เพื่อจะดำเนินการขุด แต่มีตัวแทนเกษตรกรมาคัดค้าน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

     - วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ปศุสัตว์อำเภอระโนด ในฐานะประธานตรวจรับงานจ้าง ได้จัดประชุมเกษตรกร ที่คัดค้านการก่อสร้าง เพื่อชี้แจงรายละเอียด ความเป็นมา และเหตุผลที่ต้องสร้างศูนย์อพยพฯ มีเกษตรกรเข้าร่วม 4 คน

     - วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ปศุสัตว์อำเภอระโนด ในฐานะประธานตรวจรับงานจ้าง ได้ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียด และทำความเข้าใจกับเกษตรกรที่ร่วมคัดค้าน และไม่ได้เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ซึ่งเกษตรกรดังกล่าวรับทราบ และเข้าใจการดำเนินงานโครงการศูนย์อพยพฯ พร้อมลงลายมือชื่อยินยอมให้ดำเนินการตามโครงการต่อไป จำนวน 5 คน ไม่มีความเห็น 3 คน ยังคงคัดค้าน 2 คน ( เอกสารแนบ 2)
     -  ประธานกรรมการตรวจรับงานจ้าง นัดประชุมคณะกรรมการฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอระโนด เพื่อหาข้อสรุป และแจ้งให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป