วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายจักรพันธ์ มากสุวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายบุญเกียรติ รักเกตุิ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ตรวจประเมินความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ปีก ของ บริษัท พี เอฟ มีท โฟรเซน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ 6 ตำบลกำแพงเพขร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา