วันที่ 8 สิงหาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ โดยนาย ประชัน ใจประเทือง สัตวแพทย์ชำนาญงาน ร่วมกับ ประมงอำเภอกระแสสินธุ์ ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา จำนวน 4 ร้าน ไม่พบการกระทำผิดตามตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558