วันที่ 5  สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์  โดยนายอภินันท์ ขาวสุข ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ และ นายเจษฎา ทิมลาย เจ้าพนักงานสัตวบาล ให้บริการผสมเทียม และตรวจท้อง ของเกษตรกรตำบลเกาะใหญ่ และตำบลกระแสสินธุ์ แม่โคได้รับการผสมเทียม  2 ตัว เกษตรกร 2 ราย และ ตรวจท้อง 1 ตัว เกษตรกร 1 ราย

 

 

 

วันที่ 9  กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับ อบต.เกาะใหญ่ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา จำนวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน 86 ตัว

 


วันที่ 8  มิถุนายน 2563 ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ประชุมประจำเดือนของบ้านเชิงแส หมู่ที่ 4 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา แจ้งสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาด และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

 


วันที่ 23  มิถุนายน 2563  สำนักงานอำเภอกระแสสินธุ์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  จำนวน 5 ราย พบลูกโคเกิดใหม่ จำนวน 2 ตัว แม่โคกำลังตั้งท้อง 3 ตัว

 


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิวัฒน์  เชื้อเมืองพาน ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผสมเทียม ให้บริการผสมเทียมโคของเกษตรกร ในพื้นที่ ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา พร้อมกับให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกร