วันที่ 8 ตุลาคม 2563  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  จำนวน 7 ราย ซึ่งรับมอบโค เมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 พร้อมมอบยาถ่ายพยาธิ และแร่ธาตุก้อน พบว่าโคมีสุขภาพดี 

 


วันที่ 5  ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ให้บริการผสมเทียม และตรวจท้อง แม่โคของเกษตรกรตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ที่ได้รับการผสมเทียม  2 ตัว เกษตรกร 2 ราย และ ตรวจท้อง 1 ตัว เกษตรกร 1 ราย 

 


วันที่ 9  กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับ อบต.เกาะใหญ่ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา จำนวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน 86 ตัว

 


วันที่ 5  สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์  โดยนายอภินันท์ ขาวสุข ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ และ นายเจษฎา ทิมลาย เจ้าพนักงานสัตวบาล ให้บริการผสมเทียม และตรวจท้อง ของเกษตรกรตำบลเกาะใหญ่ และตำบลกระแสสินธุ์ แม่โคได้รับการผสมเทียม  2 ตัว เกษตรกร 2 ราย และ ตรวจท้อง 1 ตัว เกษตรกร 1 ราย

 

 

 

วันที่ 23  มิถุนายน 2563  สำนักงานอำเภอกระแสสินธุ์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  จำนวน 5 ราย พบลูกโคเกิดใหม่ จำนวน 2 ตัว แม่โคกำลังตั้งท้อง 3 ตัว