วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ติดตามผลการส่งนมโรงเรียนตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศีกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์จังหวัดสงขลา รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก

ในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1/2563 ของสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

 

 

 

วันที่ 12 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ติดตามการดำเนินงาน และร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อ อำเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา เกษตรกร  11 ราย แพะเนื้อ 700 ตัว พร้อมกันนี้ได้มอบเวชภัณฑ์ให้เกษตรกรนำไปใช้ต่อไป

 

 

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จำนวนร่วม 2,000 ตัว

 

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ โดยนาย ประชัน ใจประเทือง สัตวแพทย์ชำนาญงาน ร่วมกับ ประมงอำเภอกระแสสินธุ์ ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา จำนวน 4 ร้าน ไม่พบการกระทำผิดตามตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558