วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ เจาะเลือดโค เพื่อทดสอบโรคสัตว์ และสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ ในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จำนวน 2 ฟาร์ม 11 ตัวอย่าง

 

 

วันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์กระแสสินธุ์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเชิงแสกลาง ม. 3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา โดยให้คำปรึกษา แจกเวชภัณฑ์ และแนะนำการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

วันที่ 5 เมษายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแระแสสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ติดตามเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มอบป้ายโครงการฯ และวัสดุการเกษตร ให้แก่ เกษตรกร ม.1 ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธี์ จ.สงขลา

 

 

วันที่ 22 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ และสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม

 

 

วันที่ 3-4 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเชิงแส ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขแมว ม.1,2 ,3,4 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ฉีดวัคซีนสุนัข จำนวน 43 ตัว แมว 22 ตัว และกระต่าย 1 ตัว