วันที่ 20 มิถุนายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์จสงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงของกษตรกร จำนวน 5 ราย พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้เกษตรกรนำไปใช้ต่อไป

 

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ เจาะเลือดแพะเพื่อทดสอบโรคและสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้เกษตรกร จำนวน 2 ราย ตัวอย่างเลือดแพะ 58  ตัวอย่าง

 

 

วันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์กระแสสินธุ์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเชิงแสกลาง ม. 3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา โดยให้คำปรึกษา แจกเวชภัณฑ์ และแนะนำการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ เจาะเลือดโค เพื่อทดสอบโรคสัตว์ และสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ ในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จำนวน 2 ฟาร์ม 11 ตัวอย่าง

 

 

วันที่ 22 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ และสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม