วันที่ 12 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ติดตามการดำเนินงาน และร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อ อำเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา เกษตรกร  11 ราย แพะเนื้อ 700 ตัว พร้อมกันนี้ได้มอบเวชภัณฑ์ให้เกษตรกรนำไปใช้ต่อไป

 

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ โดยนาย ประชัน ใจประเทือง สัตวแพทย์ชำนาญงาน ร่วมกับ ประมงอำเภอกระแสสินธุ์ ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา จำนวน 4 ร้าน ไม่พบการกระทำผิดตามตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

 

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ เจาะเลือดแพะเพื่อทดสอบโรคและสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้เกษตรกร จำนวน 2 ราย ตัวอย่างเลือดแพะ 58  ตัวอย่าง

 

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์จสงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงของกษตรกร จำนวน 5 ราย พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้เกษตรกรนำไปใช้ต่อไป

 

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ เจาะเลือดโค เพื่อทดสอบโรคสัตว์ และสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ ในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จำนวน 2 ฟาร์ม 11 ตัวอย่าง