วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี เจาะเลือดฟาร์มไก่พื้นเมืองหรือไก่ชน เพื่อตรวจภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ปีกของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา