วันที่  2  พฤษภาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบป้ายปศุสัตว์ OK แก่ผู้ประกอบการร้านเบทาโกรช็อป  สาขานาทวี จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559  ของเกษตรกร ม.5 ต.ฉาง อ.นาทวี แพะจำนวน 22 ตัว  และเกษตรกร ม.5  ต.ฉาง อ.นาทวี แพะจำนวน 10 ตัว

 

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ติดตามเยี่ยมเยียนและผลงานความก้าวหน้าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมด้านปศุสัตว์  ประกอบด้วย การเลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ  ไก่เบตง และสุกรพื้นเมือง ในโรงเรียน ตชด.บ้านประกอบออก และ โรงเรียน ตชด. เชิญพิศลยบุตร อ.นาทวี จ.สงขลา

 

 

วันที่  18  เมษายน  2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีอาหารสัตว์สตูล ได้เข้าร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอนาทวีและสำนักงานชลประทานอำเภอนาทวี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) และศูนย์เรียนรู้พัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายในจังหวัดชายแดนใต้ (สถานีอาหารสัตว์สตูล)  ณ  กลุ่มโคเนื้อโคบาลชายแดน57  มีสมาชิกเกษตรเข้าร่วมประชุม  จำนวน  55  คน

 

 

วันที่ 28 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ติดตามความก้าวหน้า  กิจกรรมการเลี้ยงเป็ดเทศสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ของโรงเรียน ตชด.บ้านประกอบออก และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 อ.นาทวี จ.สงขลา โดยการสนับสนุน จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา  จำนวน.200 ตัวและ 300 ตัวตามลำดับ