วันที่ 14  เมษายน  2563 นายทศพล  พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบหมายให้ นางสาวปภาดา  กุญชนะรงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ประชุมเกษตรกรกลุ่มแพะ ติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำสุขภาพสัตว์ ของเกษตรกร หมู่ที่ ๗ บ้านคลองบอน ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายทศพล  พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี  เข้าร่วมคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก หมู่ที่ 3 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน  2562 นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบหมายให้ น.ส.ปภาดา  กุญชนะรงค์  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค หมู่ที่ 1 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พร้อมมอบแร่ธาตุให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงสัตว์ต่อไป

 

 

วันที่ 24 ธันวาคม  2562 นายทศพล  พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ลงพื้นที่ ติดตามโคในโครงการฯ ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 12 กันยายน 62 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ติดตามการดำเนินงานและประชุมกลุ่มเลี้ยงโคบ้านคอกช้าง ม.6 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา  ประชุมกลุ่มเลี้ยงโคบ้านคอกช้าง พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงธนาคารโค-กระบือในพระราชดำริร่วมด้วย