วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ติดตามเกษตรกรเลี้ยงโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมของเกษตรกร ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 4  กันยายน  2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ติดตาม ตรวจเยี่ยม ลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียม ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาทวี จำนวน 5 ราย

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ประจำปี 2563 มีคณะกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ร่วมประชุมและปรึกษาหารือกัน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 


วันนี้7 สิงหาคม 2563 นายทศพล  พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพิศลยบุตร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 14  เมษายน  2563 นายทศพล  พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบหมายให้ นางสาวปภาดา  กุญชนะรงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ประชุมเกษตรกรกลุ่มแพะ ติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำสุขภาพสัตว์ ของเกษตรกร หมู่ที่ ๗ บ้านคลองบอน ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา