วันที่ 12 กันยายน 62 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ติดตามการดำเนินงานและประชุมกลุ่มเลี้ยงโคบ้านคอกช้าง ม.6 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา  ประชุมกลุ่มเลี้ยงโคบ้านคอกช้าง พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงธนาคารโค-กระบือในพระราชดำริร่วมด้วย

 

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9  ตรวจสอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกร โดยนำรถโมบายเคลื่อนที่ให้บริการตรวจปัสสาวะสุกรของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่อำเภอนาทวี   จังหวัดสงขลา จำนวน 4 ฟาร์ม

 

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ติตดามการดำเนินงานกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อโคบาลชายแดน 57 หมู่ 1 ต.ประกอบ  อ.นาทวี จ.สงขลา พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การจัดการพืชอาหารสัตว์เพื่่อลดต้นทุน

 

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ร่วมกับประมงอำเภอนาทวี  ลงพื้นที่ตรวจร้านขายอาหารสัตว์  จำนวน  2 ร้าน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำการต่ออายุ และการปฏิบัติตามหลักการดำเนินการที่ถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ให้บริการผสมเทียมโคของเกษตรกรในพื้นที่ ม.12 ต.นาทวี  อ.นาทวี จ.สงขลา พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์หลังการผสมเทียม