วันที่ 3 กรกฎาคม 2562​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี เจาะเลือดแพะ ภายใต้โครงการเจาะเลือดแพะ แกะ และโคเนื้อ เพื่อทดสอบและสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ อำเภอนาทวี  3 ราย รวมแพะทั้งหมด 52 ตัว  เจาะเลือดได้ 39 ตัว

 

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ติดตามการดำเนินงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)​ ด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ด้านปศุสัตว์)​ เกษตรกร ม.8 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์  แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์  ยาถ่ายพยาธิ ยาปฎิชีวนะ  และวิตามิน จังหวัดเคลื่อนที่  อำเภอนาทวี  เกษตรกรมาใช้บริการด้านปศุสัตว์  124  ราย

 

 

วันที่ 28  มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี  ติดตาม ให้คำแนะนำ การดำเนินงานร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ตามโครงการปศุสัตว์ OK  แก่ห้างบิ๊กซี  สาขานาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

 

 

 

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี เจาะเลือดแพะ เพื่อทดสอบและสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ พร้อมทั้งดูแลสุขภาพสัตว์และมอบเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ม.1 และ ม.3 ต.ประกอบ อ.นาทวี จำนวน  6 ราย แพะ 85 ตัว