วันที่ 4  กันยายน  2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ติดตาม ตรวจเยี่ยม ลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียม ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาทวี จำนวน 5 ราย

 

วันนี้7 สิงหาคม 2563 นายทศพล  พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพิศลยบุตร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 14  เมษายน  2563 นายทศพล  พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบหมายให้ นางสาวปภาดา  กุญชนะรงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ประชุมเกษตรกรกลุ่มแพะ ติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำสุขภาพสัตว์ ของเกษตรกร หมู่ที่ ๗ บ้านคลองบอน ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ประจำปี 2563 มีคณะกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ร่วมประชุมและปรึกษาหารือกัน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายทศพล  พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี  เข้าร่วมคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก หมู่ที่ 3 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา