วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เป็นฟาร์มไก่พื้นเมือง/ไก่ชน  1 ราย และฟาร์มโคขุน  3 ราย