วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ โดยปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ และเจ้าหน้าที่  ติดตาม ให้คำแนะนำ ดูแลสุขภาพโค ธคก. และเก็บตัวอย่างไก่พื้นเมืองเพื่อเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันโรค แนะนำการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะเนื้อ ในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา  เกษตรกรเลี้ยงโค 3 ราย เลี้ยงแพะ 2 ราย เลี้ยงไก่พื้นเมือง 3 ราย รวม 8 ราย จาก 4 หมู่บ้าน